Cập nhật dự án Reed Building

Cập nhật về dự án tòa nhà Reed có thể được tìm thấy trên Trang web Thiết kế & Xây dựng.

Thông tin về Trường dành cho Trẻ em, tọa lạc tại tòa nhà Reed đến ngày 25 tháng 2018 năm XNUMX, có thể tham khảo tại: www.thechildrensschooltcs.org/

Thông tin về chương trình Giáo dục Đặc biệt APS Pre-K, Trạm Tích hợp, có tại: apsva.us/early-childhood-prek/programs-and-services/integration-station/